Sản phẩm CNNT tiêu biểu Phú Thọ năm 2019
Ủ ấm Liên hệ
Chè Bát Tiên Liên hệ
Tương làng Bợ Liên hệ
Đũa gỗ tách Liên hệ
Ván ép 12 ly Liên hệ