Chính sách thanh toán

QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Quy trình thanh toán giữa người mua và người bán:

Việc thanh toán giữa người mua và người bán do hai bên tự trao đổi, thỏa thuận trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ giữa hai bên và theo đúng quy định của pháp luật. Bộ phận quản trị không tham gia vào quá trình cũng như nội dung thỏa thuận mua bán và thanh toán giữa hai bên.

Bộ phận quản trị khuyến khích người mua và người bán thực hiện thanh toán sau giao dịch qua các hình thức đảm bảo như chuyển khoản, và phải có hóa đơn chứng từ làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu có sau giao dịch.

2. Quy trình thanh toán giữa người bán và Bộ phận quản trị:

Người bán không phải trả bất kỳ khoản phí nào trong trường hợp sử dụng gian hàng “miễn phí”.

Đối với thành viên có đăng ký sử dụng các dịch vụ quảng cáo, tư vấn... trên Sàn thì hai bên thương lượng thỏa thuận những điều khoản cụ thể trong hợp đồng dịch vụ (trên cơ sở hợp đồng mẫu), trong đó có quy định rõ chi tiết về điều khoản thanh toán.

Người bán thanh toán theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định trong hợp đồng. Bộ phận quản trị thực hiện các dịch vụ và phát hành hóa đơn theo quy định hiện hành.